ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม รวม สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 สถานประกอบการที่ไม่ได้ขึ้น สท.1
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
รวม 18,863 12,052 4,570,853 1,414,205,422.03 16,869 11,807 4,544,956 1,381,172,647.02 1,949 245 25,897 33,032,775.01
1 การแปรรูปอาหาร 1,289 1,002 508,687 102,438,683.43 1,226 991 507,250 101,560,543.00 59 11 1,437 878,140.43
2 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 1,212 860 254,752 56,828,344.98 1,135 847 253,827 56,064,108.40 75 13 925 764,236.58
3 ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1,880 1,221 446,708 40,243,964.39 1,700 1,212 446,207 40,025,759.89 176 9 501 218,204.50
4 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 648 409 263,761 39,996,386.18 597 402 263,425 39,690,419.85 50 7 336 305,966.33
5 ยานยนต์สมัยใหม่ 944 780 374,011 142,553,773.47 892 771 373,427 141,610,125.69 51 9 584 943,647.78
6 ดิจิตอล 221 133 42,240 18,366,734.93 181 124 42,135 18,277,889.32 36 9 105 88,845.61
7 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 216 100 50,825 250,915,719.95 192 97 49,600 243,628,223.30 23 3 1,225 7,287,496.65
8 ขนส่งและการบิน 874 568 233,065 62,978,268.59 800 552 232,161 61,897,861.16 70 16 904 1,080,407.43
9 การแพทย์ครบวงจร 128 97 26,687 12,213,637.65 118 93 24,697 11,870,690.65 10 4 1,990 342,947.00
10 หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
11 ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 11,451 6,882 2,370,117 687,669,908.46 10,028 6,718 2,352,227 666,547,025.76 1,399 164 17,890 21,122,882.70ลำดับที่ รับรองหลักสูตร ประเมินเงินสมทบ รายละเอียดจำแนกตาม 10กลุ่มอุตสาหกรรม
หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน
การรับรองจากนายทะเบียน
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่
+สาขา)
จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ จำนวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 จำนวนแห่งของสถานประกอบการที่มา
ยื่นประเมินเงินสมทบปี 2561
จำนวนเงินสมทบปี 2561 จำนวนแห่งของสถานประกอบการที่มา
ยื่นประเมินเงินสมทบปี 2562
จำนวนเงินสมทบปี 2562
รวม 3,700,0004,570,85312,7191,414,205,422.0316,86913,195150,485,524.5013,698114,551,546.52
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ358,574466,9971,108147,053,280.791,3471,1443,884,131.911,1483,098,445.51
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา80,000101,16231024,854,732.913623061,970,337.603091,501,315.20
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี4,7008,797431,691,611.1941380.00410.00
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท2,0004,1432167,997.7522190.00220.00
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี1,4002,82283,031,591.621071,142.0670.00
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี6,0004,16219803,485.4922210.00210.00
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี283,574376,4461,02699,563,169.171,0928944,022,846.969687,707,787.17
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี47,00085,73220027,867,734.33183152509,770.80179211,647.74
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว2,0002,40118361,603.06151418,849.60150.00
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี20,00028,5541321,118,736.781181021,926,789.481061,044,304.80
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี7,20010,274652,757,276.376854431,378.655648,787.20
12สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์10,00017,652504,880,104.7154500.00490.00
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี11,00019,549831,442,085.06827532,127.467848,787.20
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา95,394111,8362839,924,905.862722412,858,619.442491,399,305.60
15สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์5,0009,268515,948,713.0039290.00340.00
16สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ3,0007,051221,897,867.50222141,580.00220.00
17สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์2,0004,38027216,625.0532170.00300.00
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น25,78739,3741195,953,782.01128107268,468.20122242,952.86
19สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม1,6004,21115526,732.342019191,822.401859,875.20
20สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู1,2003,24211337,800.001180.0090.00
21สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร8002,96112548,932.4719130.00170.00
22สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์1,2002,25219575,840.83161357,657.60160.00
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี7,00011,36054914,290.10594436,590.405595,356.80
24สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร1,0001,11650.007716,603.2060.00
25สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ5090930.00210.0010.00
26สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด3,00010,383231,210,253.8530268,870.40280.00
27สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ1,0002,36120190,051.3522170.00210.00
28สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์8,00011,95647804,102.9160510.00570.00
29สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก4,0008,540281,067,310.8744290.00290.00
30สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร1,2002,58911985,935.70131344,906.401348,048.00
31สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร3,0006,577341,471,883.6826150.00222,125.20
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก6,00010,376482,475,494.9648420.00464,435.20
33สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย9003,357131,542,962.5211827,720.00110.00
34สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์3,0007,440191,228,671.9922190.00210.00
35สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์2,0004,65810556,185.391490.00100.00
36สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย6001,108982,406.0614119,240.00130.00
37สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง9,0007,67245419,959.21737464,379.2473180,642.00
38สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่8001,5331218,218.00151375,398.401566,528.00
39สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน25,00039,315845,154,053.358383158,558.4084165,211.20
40สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี13,50025,6851534,996,558.871701382,068,732.53162487,361.96
41สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร3,0009,181343,540,661.233428112,716.003148,787.20
42สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง5502,60813600.001490.00130.00
43สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา50,00053,02319911,937,076.06213190251,852.81211306,777.24
44สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล1,0002,59013368,957.801390.00120.00
45สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร1,600,0001,751,6643,972446,825,069.236,8224,684105,461,187.384,65874,614,083.10
46สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี155,394202,91558479,012,409.507146354,689,469.066424,236,632.40
47สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี100,000157,67137658,618,536.334953701,279,041.44405773,942.40
48สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก2,0003,2702582,452.0022154,435.202054,331.20
49สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา163,574144,63340513,881,035.414854281,346,018.524661,412,515.10
50สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี40,00083,40520642,188,936.022542001,273,826.36200595,425.60
51สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง1,9001,5241155,795.0512100.00120.00
52สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี15,00020,88662537,096.04454169,141.604477,616.00
53สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม30,00058,4763149,746,214.184964052,476,583.264233,968,158.66
54สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม3,2005,203251,179,230.88302799,792.00290.00
55สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร158,286167,66758425,471,126.307346285,710,504.736564,630,577.95
56สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง211,787259,285669335,039,000.566555886,040,538.166215,419,319.13
57สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี5,5005,34822855,701.8930200.00220.00
58สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด1,2007,581223,798,859.9320180.001932,340.00
59สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี6,0009,957651,036,246.166854997,621.136075,398.40
60สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม12013220.00320.0000.00
61สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ30081462,617.76420.0030.00
62สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย1,5001,93716109,340.5317170.00170.00
63สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร5001,80517395,907.5018140.00160.00
64สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่25,00043,6862216,000,211.71288270468,224.06282252,806.40
65สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน02510.00000.0000.00
66สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย5,0008,30846666,975.4755405,544.0050116,424.00
67สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน10016210.00420.0030.00
68สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา610695930,785.001090.00100.00
69สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต35,00047,2182374,720,735.113092741,040,842.582861,160,917.30
70สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา4,5005,51243327,394.714238244,213.2041209,563.20
71สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่5,00010,24970345,683.39675621,039.486724,393.60
72สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช5,00010,629721,053,566.7877540.00700.00
73สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง5002,1851187,718.95970.0080.00
74สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง5,50012,778581,059,381.41585433,264.005649,896.00
75สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี2,5003,47419102,550.842119554.40193,326.40
76สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา1,5003,07820335,754.20362953,869.20360.00
77สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส5001,0789248,847.007578,724.80775,398.40
78สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ0000.00000.0000.00
79สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์0000.00000.0000.00
80สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ0000.00000.0000.00