ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม รวม สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 สถานประกอบการที่ไม่ได้ขึ้น สท.1
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
รวม 19,074 12,102 4,615,176 1,426,610,161.90 16,924 11,815 4,578,914 1,390,972,862.13 2,066 287 36,262 35,637,299.77
1 การแปรรูปอาหาร 1,304 1,007 515,089 103,252,165.07 1,230 993 513,227 102,236,324.64 69 14 1,862 1,015,840.43
2 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 1,232 867 258,008 56,951,886.73 1,143 851 256,647 56,163,652.38 83 16 1,361 788,234.35
3 ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1,905 1,218 447,565 40,173,089.95 1,709 1,207 446,741 39,954,885.45 188 11 824 218,204.50
4 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 648 406 264,026 39,758,652.78 589 395 262,239 39,320,494.92 56 11 1,787 438,157.86
5 ยานยนต์สมัยใหม่ 938 781 375,874 145,150,784.63 885 769 374,576 144,207,136.85 52 12 1,298 943,647.78
6 ดิจิตอล 228 137 43,251 18,804,352.97 187 126 42,638 18,714,007.36 38 11 613 90,345.61
7 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 219 102 51,088 254,841,822.00 193 99 49,862 247,554,325.35 23 3 1,226 7,287,496.65
8 ขนส่งและการบิน 884 568 235,513 63,163,152.05 804 551 234,515 62,082,744.62 77 17 998 1,080,407.43
9 การแพทย์ครบวงจร 131 98 28,504 12,250,563.99 119 94 26,514 11,907,616.99 12 4 1,990 342,947.00
10 หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
11 ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 11,585 6,918 2,396,258 692,263,691.73 10,065 6,730 2,371,955 668,831,673.57 1,468 188 24,303 23,432,018.16ลำดับที่ รับรองหลักสูตร ประเมินเงินสมทบ รายละเอียดจำแนกตาม 10กลุ่มอุตสาหกรรม
หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน
การรับรองจากนายทะเบียน
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่
+สาขา)
จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ จำนวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 จำนวนแห่งของสถานประกอบการที่มา
ยื่นประเมินเงินสมทบปี 2561
จำนวนเงินสมทบปี 2561 จำนวนแห่งของสถานประกอบการที่มา
ยื่นประเมินเงินสมทบปี 2562
จำนวนเงินสมทบปี 2562
รวม 3,700,0004,615,17612,7641,425,235,309.9416,92413,245153,508,730.1513,932120,166,439.52
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ358,574471,1561,111148,212,969.921,3401,1483,889,764.651,1613,359,285.14
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา80,000103,69331225,469,499.863653072,107,396.413111,492,444.80
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี4,7008,797431,691,611.1942380.00410.00
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท2,0004,1432167,997.7522190.00220.00
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี1,4002,82283,031,591.62860.0070.00
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี6,0004,16219803,485.4922210.00210.00
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี283,574376,4461,02699,563,169.171,1028984,310,114.909858,294,891.24
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี47,00085,87620027,867,734.33184151509,770.80179211,647.74
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว2,0002,40118361,603.06151418,849.60150.00
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี20,00028,8611331,163,172.151181021,926,789.481081,285,867.96
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี7,20010,067642,674,199.406854431,378.655648,787.20
12สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์10,00018,050504,880,104.7154500.00490.00
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี11,00019,936831,446,650.10827532,127.467848,787.20
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา95,394111,8362839,924,905.862712422,858,619.442501,399,305.60
15สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์5,0009,393516,000,120.2140300.00350.00
16สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ3,0007,051221,897,867.50222141,580.00220.00
17สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์2,0004,97327783,167.5132170.00300.00
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น25,78740,1371206,094,656.23127106268,468.20121242,952.86
19สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม1,6004,42616526,732.342019191,822.401859,875.20
20สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู1,2003,25911337,800.001180.0090.00
21สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร8003,01812623,223.7818130.00170.00
22สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์1,2002,30519641,522.13161357,657.60160.00
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี7,00012,04154929,496.10584436,590.405495,356.80
24สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร1,0001,11650.007716,603.2070.00
25สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ501,10130.00210.0010.00
26สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด3,00011,138241,210,253.8531268,870.40280.00
27สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ1,0002,42020192,451.3522170.00210.00
28สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์8,00012,46348821,370.4661510.00570.00
29สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก4,0008,580281,067,310.8744290.00290.00
30สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร1,2002,61911992,099.96131344,906.401348,048.00
31สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร3,0006,770341,471,883.6826150.00222,125.20
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก6,00010,213482,444,859.4448420.00464,435.20
33สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย9003,472131,542,962.529827,720.0090.00
34สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์3,0006,941191,228,671.9922190.00210.00
35สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์2,0004,70610640,340.531490.00100.00
36สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย6001,108982,406.0614119,240.00130.00
37สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง9,0009,02646519,339.96737464,379.2473180,642.00
38สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่8001,5331218,218.00141375,398.401466,528.00
39สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน25,00040,085855,273,715.498283158,558.4083165,211.20
40สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี13,50025,6851534,996,558.871701372,068,732.53161485,549.07
41สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร3,0009,181343,540,661.233428112,716.003148,787.20
42สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง5502,60813600.001590.00130.00
43สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา50,00053,02319911,937,076.06221190251,852.81211306,777.24
44สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล1,0002,65113368,957.801390.00120.00
45สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร1,600,0001,767,3373,980447,987,015.996,8644,731108,135,481.274,79878,826,047.52
46สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี155,394202,79258478,995,149.207156364,689,469.066384,236,632.40
47สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี100,000158,68738258,619,194.334993701,279,041.44448941,953.32
48สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก2,0003,2852582,452.0022154,435.202054,331.20
49สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา163,574145,92340614,260,379.414874271,346,018.524671,412,515.10
50สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี40,00083,40520642,188,936.022511981,193,920.69198391,406.40
51สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง1,9001,9081284,875.0512100.00120.00
52สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี15,00021,10262538,436.04454169,141.604477,616.00
53สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม30,00060,99432210,002,571.744914042,476,583.264473,832,108.90
54สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม3,2005,203251,179,230.88292699,792.00280.00
55สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร158,286171,06058825,736,062.417326285,710,504.736554,630,577.95
56สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง211,787265,139674340,889,226.546585886,040,538.166285,860,251.01
57สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี5,5005,52523917,141.2930200.00220.00
58สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด1,2007,581223,798,859.9320180.001932,340.00
59สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี6,00010,586661,140,524.606854997,621.136075,398.40
60สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม12013220.00320.0000.00
61สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ30081462,617.76420.0030.00
62สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย1,5001,93716109,340.5318170.00170.00
63สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร5001,81117396,094.5018140.00160.00
64สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่25,00042,6092225,960,469.50286270468,224.06279252,806.40
65สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน02510.00000.0000.00
66สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย5,0008,31146666,975.4755405,544.0050116,424.00
67สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน10016210.00420.0030.00
68สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา610695930,785.001090.00100.00
69สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต35,00047,7722364,720,735.113102741,040,842.582881,216,148.47
70สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา4,5005,51142327,393.714238244,213.2041209,563.20
71สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่5,00010,24970345,683.39685621,039.486424,393.60
72สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช5,00010,629721,053,566.7878540.00700.00
73สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง5002,1851187,718.95970.0080.00
74สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง5,50012,778581,059,381.41605433,264.005749,896.00
75สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี2,5003,47419102,550.842119554.40193,326.40
76สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา1,5003,13920360,076.03362953,869.20360.00
77สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส5001,1289248,847.007578,724.80775,398.40
78สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ0000.00000.0000.00
79สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์0000.00000.0000.00
80สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ0000.00000.0000.00