ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม รวม สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 สถานประกอบการที่ไม่ได้ขึ้น สท.1
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
รวม 18,899 12,108 4,624,872 1,427,820,485.80 16,851 11,844 4,592,574 1,393,095,013.18 2,000 264 32,298 34,725,472.62
1 การแปรรูปอาหาร 1,292 1,006 515,718 103,306,703.01 1,225 994 514,039 102,290,862.58 63 12 1,679 1,015,840.43
2 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 1,217 870 258,936 57,687,290.76 1,138 855 257,670 56,899,056.41 75 15 1,266 788,234.35
3 ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1,887 1,223 450,176 40,521,779.95 1,698 1,211 449,335 40,303,575.45 183 12 841 218,204.50
4 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 645 408 268,674 40,544,401.63 592 400 267,322 40,159,435.30 52 8 1,352 384,966.33
5 ยานยนต์สมัยใหม่ 944 784 376,716 144,065,013.48 893 774 376,127 143,121,365.70 50 10 589 943,647.78
6 ดิจิตอล 221 135 43,082 18,372,404.37 180 125 42,537 18,282,047.76 38 10 545 90,356.61
7 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 217 101 50,946 254,821,452.00 191 97 49,624 247,533,955.35 24 4 1,322 7,287,496.65
8 ขนส่งและการบิน 876 570 235,705 63,369,079.90 800 552 234,677 62,288,672.47 73 18 1,028 1,080,407.43
9 การแพทย์ครบวงจร 129 97 26,915 12,250,888.99 118 93 24,925 11,907,941.99 11 4 1,990 342,947.00
10 หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
11 ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 11,471 6,914 2,398,004 692,881,471.71 10,016 6,743 2,376,318 670,308,100.17 1,431 171 21,686 22,573,371.54ลำดับที่ รับรองหลักสูตร ประเมินเงินสมทบ รายละเอียดจำแนกตาม 10กลุ่มอุตสาหกรรม
หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน
การรับรองจากนายทะเบียน
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่
+สาขา)
จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ จำนวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 จำนวนแห่งของสถานประกอบการที่มา
ยื่นประเมินเงินสมทบปี 2561
จำนวนเงินสมทบปี 2561 จำนวนแห่งของสถานประกอบการที่มา
ยื่นประเมินเงินสมทบปี 2562
จำนวนเงินสมทบปี 2562
รวม 3,700,0004,624,87212,7711,426,443,855.1516,85113,219151,775,158.7613,817116,231,453.36
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ358,574471,4851,111148,234,130.491,3421,1473,889,764.651,1543,243,487.63
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา80,000103,69231225,469,499.863643061,970,337.603091,501,315.20
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี4,7008,797431,691,611.1941380.00410.00
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท2,0004,1432167,997.7522190.00220.00
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี1,4002,82283,031,591.62960.0070.00
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี6,0004,16219803,485.4922210.00210.00
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี283,574376,4461,02699,563,169.171,0948964,310,114.909808,080,100.03
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี47,00085,87620027,867,734.33185152509,770.80180211,647.74
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว2,0002,40118361,603.06151418,849.60150.00
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี20,00028,8611331,163,172.151181021,926,789.481071,165,363.58
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี7,20010,274652,757,276.376855432,520.715648,787.20
12สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์10,00018,050504,880,104.7154500.00490.00
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี11,00019,936831,446,650.10827532,127.467848,787.20
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา95,394111,8362839,924,905.862722412,858,619.442491,399,305.60
15สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์5,0009,393516,000,120.2139290.00340.00
16สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ3,0007,051221,897,867.50222141,580.00220.00
17สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์2,0004,97327783,167.5132170.00300.00
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น25,78740,1371206,094,656.23128107268,468.20122242,952.86
19สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม1,6004,42616526,732.342019191,822.401859,875.20
20สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู1,2003,25911337,800.001180.0090.00
21สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร8003,06312623,223.7819130.00170.00
22สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์1,2002,30519641,522.13161357,657.60160.00
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี7,00012,01054929,496.10594436,590.405595,356.80
24สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร1,0001,11650.007716,603.2070.00
25สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ501,10130.00210.0010.00
26สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด3,00011,138241,210,253.8530268,870.40280.00
27สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ1,0002,42020192,451.3522170.00210.00
28สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์8,00012,46348821,370.4660510.00570.00
29สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก4,0008,580281,067,310.8744290.00290.00
30สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร1,2002,61911992,099.96131344,906.401348,048.00
31สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร3,0006,770341,471,883.6826150.00222,125.20
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก6,00010,416482,475,494.9648420.00464,435.20
33สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย9003,472131,542,962.529827,720.0090.00
34สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์3,0007,448191,228,671.9922190.00210.00
35สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์2,0004,70610640,340.531490.00100.00
36สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย6001,108982,406.0614119,240.00130.00
37สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง9,0009,02646519,339.96737464,379.2473180,642.00
38สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่8001,5331218,218.00151375,398.401566,528.00
39สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน25,00040,085855,273,715.498283158,558.4083165,211.20
40สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี13,50025,6851534,996,558.871701382,068,732.53162487,361.96
41สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร3,0009,181343,540,661.233428112,716.003148,787.20
42สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง5502,60813600.001490.00130.00
43สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา50,00053,02319911,937,076.06219190251,852.81210306,777.24
44สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล1,0002,65113368,957.801390.00120.00
45สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร1,600,0001,769,1593,986448,703,966.986,8144,704106,457,920.964,69075,352,351.72
46สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี155,394202,93158479,012,409.507146364,689,469.066414,236,632.40
47สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี100,000158,68738258,619,194.334983691,279,041.44447773,942.40
48สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก2,0003,2852582,452.0022154,435.202054,331.20
49สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา163,574150,44240614,449,247.024854281,346,018.524671,412,515.10
50สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี40,00083,40520642,188,936.022542001,273,826.36200595,425.60
51สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง1,9001,9081284,875.0512100.00120.00
52สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี15,00021,10262538,436.04454169,141.604477,616.00
53สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม30,00060,99432210,002,571.744934052,476,583.264483,994,559.18
54สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม3,2005,203251,179,230.88302799,792.00290.00
55สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร158,286171,08258825,736,062.417266275,710,504.736544,529,677.15
56สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง211,787265,300674340,971,788.476535886,040,538.166285,797,043.87
57สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี5,5005,52523917,141.2930200.00220.00
58สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด1,2007,581223,798,859.9320180.001932,340.00
59สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี6,00010,586661,140,524.606854997,621.136075,398.40
60สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม12013220.00320.0000.00
61สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ30081462,617.76420.0030.00
62สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย1,5001,93716109,340.5317170.00170.00
63สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร5001,81117396,094.5018140.00160.00
64สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่25,00044,0322226,028,500.82288270468,224.06282252,806.40
65สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน02510.00000.0000.00
66สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย5,0008,31146666,975.4755405,544.0050116,424.00
67สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน10016210.00420.0030.00
68สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา610695930,785.001090.00100.00
69สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต35,00048,1232364,720,735.113092741,040,842.582871,160,917.30
70สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา4,5005,51142327,393.714238244,213.2041209,563.20
71สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่5,00010,24970345,683.39645621,039.486424,393.60
72สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช5,00010,629721,053,566.7877540.00700.00
73สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง5002,1851187,718.95970.0080.00
74สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง5,50012,778581,059,381.41585433,264.005649,896.00
75สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี2,5003,47419102,550.842119554.40193,326.40
76สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา1,5003,13920360,076.03362953,869.20360.00
77สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส5001,1289248,847.007578,724.80775,398.40
78สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ0000.00000.0000.00
79สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์0000.00000.0000.00
80สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ0000.00000.0000.00