ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม รวม สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 สถานประกอบการที่ไม่ได้ขึ้น สท.1
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
รวม 18,844 11,750 4,213,787 1,338,351,469.52 16,849 11,529 4,189,718 1,309,649,017.44 1,965 221 24,069 28,702,452.08
1 การแปรรูปอาหาร 1,288 975 472,364 95,750,766.91 1,223 964 471,008 94,872,626.48 61 11 1,356 878,140.43
2 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 1,206 830 234,655 53,330,519.84 1,129 819 234,125 52,966,605.69 76 11 530 363,914.15
3 ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1,882 1,192 413,267 38,473,398.59 1,696 1,182 411,931 37,995,923.99 183 10 1,336 477,474.60
4 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 653 401 238,449 38,403,545.78 601 394 238,153 38,097,579.45 51 7 296 305,966.33
5 ยานยนต์สมัยใหม่ 942 773 354,136 136,758,198.87 897 767 353,863 136,515,148.11 45 6 273 243,050.76
6 ดิจิตอล 218 128 38,742 15,714,640.44 179 121 38,674 15,680,880.44 35 7 68 33,760.00
7 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 216 97 47,733 244,779,080.68 194 94 46,508 237,491,584.03 22 3 1,225 7,287,496.65
8 ขนส่งและการบิน 864 550 214,963 59,808,108.93 790 537 214,127 58,951,469.81 71 13 836 856,639.12
9 การแพทย์ครบวงจร 125 93 23,318 11,689,918.47 115 89 21,558 11,346,971.47 10 4 1,760 342,947.00
10 หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
11 ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 11,450 6,711 2,176,160 643,643,291.01 10,025 6,562 2,159,771 625,730,227.97 1,411 149 16,389 17,913,063.04ลำดับที่ รับรองหลักสูตร ประเมินเงินสมทบ รายละเอียดจำแนกตาม 10กลุ่มอุตสาหกรรม
หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน
การรับรองจากนายทะเบียน
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่
+สาขา)
จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ จำนวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 จำนวนแห่งของสถานประกอบการที่มา
ยื่นประเมินเงินสมทบปี 2561
จำนวนเงินสมทบปี 2561 จำนวนแห่งของสถานประกอบการที่มา
ยื่นประเมินเงินสมทบปี 2562
จำนวนเงินสมทบปี 2562
รวม 3,700,0004,213,78712,3851,338,351,469.5216,84913,029158,609,449.2112,51993,215,643.65
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ358,574432,2711,085136,445,160.471,3881,1443,908,603.111,0392,591,635.20
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา80,00083,22129522,517,861.963303031,970,337.602961,390,435.20
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี4,7008,294411,638,916.1941380.00410.00
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท2,0003,7062054,404.7522190.00220.00
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี1,4002,82283,031,591.62960.0070.00
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี6,0002,84616205,697.9521210.00210.00
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี283,574366,3631,01997,158,933.691,1008904,012,069.449015,620,045.20
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี47,00084,12519927,577,087.111801521,009,839.60174301,870.80
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว2,0002,05918302,136.59151418,849.60150.00
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี20,00026,8031281,086,194.851181021,926,789.48103938,044.80
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี7,2009,012642,070,182.616955432,520.715448,787.20
12สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์10,00016,010504,780,017.6350500.00480.00
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี11,00017,652811,424,421.06827532,127.467743,243.20
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา95,394101,8862779,273,407.472622412,266,398.26227873,734.40
15สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์5,0008,436515,396,875.7238290.00340.00
16สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ3,0006,903221,895,022.50222141,580.00220.00
17สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์2,0004,27526212,745.5532170.00300.00
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น25,78736,8641185,728,792.02135107268,468.20124327,742.80
19สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม1,6003,75615526,732.341919191,822.401859,875.20
20สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู1,2003,13511337,800.001080.0090.00
21สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร8002,91012548,932.4719130.00170.00
22สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์1,2002,25219575,840.83161357,657.60160.00
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี7,00010,39051892,020.10594436,590.40531,108.80
24สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร1,0001,11650.007716,603.2060.00
25สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ5087030.00210.0010.00
26สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด3,0006,890221,117,815.0430268,870.40280.00
27สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ1,0002,09019159,378.4121170.00210.00
28สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์8,00011,16144751,070.5460510.00570.00
29สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก4,0008,374271,048,601.5743290.00290.00
30สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร1,2002,36110985,935.70131344,906.401348,048.00
31สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร3,0005,962301,392,373.5126150.00222,125.20
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก6,0009,649482,369,059.2947420.00454,435.20
33สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย9003,020131,041,594.3811827,720.00110.00
34สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์3,0005,319191,091,058.9922190.00210.00
35สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์2,0004,5479556,185.391390.00100.00
36สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย6001,108982,406.0614119,240.00130.00
37สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง9,0007,01542359,420.00737464,379.2473180,642.00
38สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่8001,3791216,204.00151375,398.401566,528.00
39สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน25,00034,826814,730,828.958383158,558.4084165,211.20
40สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี13,50023,0201484,679,701.001681372,068,732.53159359,251.20
41สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร3,0008,565343,441,860.723428112,716.003148,787.20
42สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง5502,43612600.001390.00130.00
43สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา50,00049,51719511,622,983.22212189251,852.81208329,313.60
44สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล1,0002,59013368,957.801390.00120.00
45สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร1,600,0001,613,2153,869416,524,675.856,8074,535113,613,064.953,96159,217,231.82
46สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี155,394191,74657576,841,612.957036345,053,643.305993,673,916.40
47สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี100,000146,80537053,259,004.374953701,184,516.24365680,803.20
48สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก2,0002,9942353,552.0022154,435.202054,331.20
49สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา163,574116,83938012,832,963.644864261,346,018.524401,071,840.00
50สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี40,00079,12920339,907,589.272512001,345,343.96196595,425.60
51สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง1,9001,4031055,795.0512100.00120.00
52สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี15,00019,82458465,398.48454169,141.604477,616.00
53สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม30,00055,1772999,234,803.144964062,486,362.943733,979,222.63
54สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม3,2005,074241,157,746.773027119,750.40290.00
55สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร158,286150,40256623,539,644.017356275,710,504.736364,282,924.80
56สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง211,787241,127646324,748,935.496715855,931,875.765954,503,021.60
57สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี5,5004,35720707,136.1928200.00200.00
58สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด1,2007,209213,756,810.3620180.001932,340.00
59สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี6,0008,83965854,252.126653785,884.655375,398.40
60สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม1202910.00320.0000.00
61สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ30056442,617.76420.0030.00
62สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย1,5001,26614109,340.5317170.00170.00
63สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร5001,54817329,992.5018140.00160.00
64สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่25,00040,5702185,663,068.45289270468,224.06270144,144.00
65สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน02510.00000.0000.00
66สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย5,0007,60645614,364.7452405,544.0052116,424.00
67สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน10016210.00420.0030.00
68สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา610651730,785.001090.00100.00
69สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต35,00043,6172314,692,887.953102741,040,842.58263955,323.60
70สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา4,5005,27741327,393.714238244,213.2041209,563.20
71สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่5,0009,68268329,916.10675621,039.486516,632.00
72สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช5,00010,438721,034,936.7877540.00700.00
73สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง5001,8151087,718.95970.0080.00
74สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง5,50011,174581,010,648.27595333,264.005749,896.00
75สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี2,5003,39618102,550.842119554.40193,326.40
76สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา1,5003,00420335,754.20362953,869.20360.00
77สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส5001,0179242,764.007578,724.80775,398.40
78สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ0000.00000.0000.00
79สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์0000.00000.0000.00
80สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ0000.00000.0000.00