ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม37104,706640,340.53
1ดิจิตอล1000.00
2การแปรรูปอาหาร311,553337,807.53
3ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ32690.00
4ไม่สามารถจัดกลุ่มได้3073,084302,533.00