ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม49522242,6095,960,469.50
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ22172,063186,536.15
2การแปรรูปอาหาร45247,3241,236,950.41
3การแพทย์ครบวงจร31220.00
4ขนส่งและการบิน2681,672272,662.84
5ดิจิตอล1024570.00
6ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1036310,220639,769.57
7ยานยนต์สมัยใหม่8665782,082.68
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ11588755,000.00
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ5225944,409.49
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้2629419,0483,443,058.36