ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม26132,608600.00
1การแปรรูปอาหาร12102,2530.00
2ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ111120.00
3ไม่สามารถจัดกลุ่มได้102243600.00
4ดิจิตอล2000.00
5ขนส่งและการบิน1000.00