ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม722411,1381,210,253.85
1เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1000.00
2ดิจิตอล3000.00
3ขนส่งและการบิน1000.00
4การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ111000.00
5การแปรรูปอาหาร722640.00
6ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ751,93442,006.07
7อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ41840.00
8ไม่สามารถจัดกลุ่มได้48158,7561,168,247.78