ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1254810,1732,444,859.44
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ541,099202,600.10
2การแปรรูปอาหาร951,371311,155.36
3ขนส่งและการบิน735322,290.00
4ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1771,9951,222,316.89
5ยานยนต์สมัยใหม่111,250123,120.80
6ไม่สามารถจัดกลุ่มได้79283,926583,376.29
7การแพทย์ครบวงจร1000.00
8ดิจิตอล6000.00