ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม35919953,02311,937,076.06
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ553812,2662,087,698.34
2การแปรรูปอาหาร382717,8055,653,907.73
3ขนส่งและการบิน25131,738380,697.31
4ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ37193,738234,081.17
5ยานยนต์สมัยใหม่761,27615,945.02
6เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ21290.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้1859516,1713,564,746.49
8การแพทย์ครบวงจร1000.00
9ดิจิตอล6000.00
10อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ3000.00