ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม46723647,0284,720,735.11
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ9254836,005.61
2การแปรรูปอาหาร7455288,732.70
3ขนส่งและการบิน911000.00
4ดิจิตอล721968,000.00
5ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ26917836,3813,655,039.41
6ยานยนต์สมัยใหม่641,110549,813.57
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้160458,141383,143.82