ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1167010,249345,683.39
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ1191,473135,070.52
2การแปรรูปอาหาร631,1300.00
3ขนส่งและการบิน3113753,000.00
4ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ56424,98386,000.00
5ไม่สามารถจัดกลุ่มได้35152,52671,612.87
6ดิจิตอล1000.00
7เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ2000.00
8ยานยนต์สมัยใหม่2000.00