ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม60164,426526,732.34
1อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ2000.00
2ขนส่งและการบิน2000.00
3ดิจิตอล2000.00
4การแปรรูปอาหาร8562824,040.76
5ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ5111468,199.42
6ยานยนต์สมัยใหม่112,3100.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้4091,374434,492.16