ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม42182,401361,603.06
1ยานยนต์สมัยใหม่1000.00
2ดิจิตอล1000.00
3ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ2000.00
4การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ11910.00
5การแปรรูปอาหาร415480.00
6อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ11520.00
7เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ11670.00
8ไม่สามารถจัดกลุ่มได้31141,643361,603.06