ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม30015325,6854,996,558.87
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ24193,812114,736.00
2การแปรรูปอาหาร35254,836810,546.75
3ขนส่งและการบิน1393,1921,657,375.12
4ดิจิตอล511438,880.00
5ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ101607,1541,120,378.00
6ยานยนต์สมัยใหม่51808,000.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้114386,5971,246,643.00
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1000.00
10การแพทย์ครบวงจร1000.00