ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม51203,139360,076.03
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ743770.00
2ไม่สามารถจัดกลุ่มได้37162,762360,076.03
3ดิจิตอล2000.00
4ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ4000.00
5ยานยนต์สมัยใหม่1000.00