ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม61227,0511,897,867.50
1ดิจิตอล2000.00
2การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ41500.00
3การแปรรูปอาหาร1051,777363,528.50
4ขนส่งและการบิน718251,493,600.00
5ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ311880.00
6ไม่สามารถจัดกลุ่มได้35144,21140,739.00