ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม64121,53318,218.00
1เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1000.00
2อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
3ขนส่งและการบิน3000.00
4ดิจิตอล2000.00
5การแปรรูปอาหาร427160.00
6ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ511363,018.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้48968115,200.00