ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม723382158,37258,619,194.33
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ34182,787288,275.04
2การแปรรูปอาหาร39183,688293,640.68
3การแพทย์ครบวงจร832,30045,000.00
4ขนส่งและการบิน251510,2823,700,866.79
5ดิจิตอล33206,1848,452,064.37
6ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ61148,4612,043,441.39
7ยานยนต์สมัยใหม่856090.00
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ181011,146917,955.81
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ212000.00
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้495278112,71542,877,950.25