ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม65632260,93110,002,571.74
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ774912,2792,012,563.94
2การแปรรูปอาหาร986318,8283,339,423.67
3การแพทย์ครบวงจร7347378,251.05
4ขนส่งและการบิน926080.00
5ดิจิตอล414830.00
6ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ2491,673170,538.17
7ยานยนต์สมัยใหม่8427130,730.47
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1591,935426,241.44
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ6230096,455.34
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้40818024,0813,848,367.66