ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม64349,1813,540,661.23
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ866223,991.03
2การแปรรูปอาหาร1474,06993,137.27
3ขนส่งและการบิน2238731,877.42
4ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ64621639,819.45
5ยานยนต์สมัยใหม่111360.00
6ไม่สามารถจัดกลุ่มได้29143,3462,771,836.06
7เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1000.00
8ดิจิตอล3000.00