ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม45253,28582,452.00
1การแพทย์ครบวงจร1000.00
2ดิจิตอล1000.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ9691753,912.00
4การแปรรูปอาหาร548760.00
5ขนส่งและการบิน117025,640.00
6ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ533180.00
7ยานยนต์สมัยใหม่324010.00
8ไม่สามารถจัดกลุ่มได้2097032,900.00