ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1448319,9361,446,650.10
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ1265760.00
2การแปรรูปอาหาร30235,091259,994.40
3ขนส่งและการบิน4218015,108.39
4ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ22143,20365,200.00
5ยานยนต์สมัยใหม่218020.00
6ไม่สามารถจัดกลุ่มได้723710,0841,106,347.31
7ดิจิตอล2000.00