ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม2311620.00
1อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
2ดิจิตอล2000.00
3ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ2000.00
4ขนส่งและการบิน1000.00
5ไม่สามารถจัดกลุ่มได้1711620.00