ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม686406141,99114,260,379.41
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ61406,4231,181,746.33
2การแปรรูปอาหาร40225,7491,043,149.62
3การแพทย์ครบวงจร6358970,000.00
4ขนส่งและการบิน46216,1231,216,002.19
5ดิจิตอล211240.00
6ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ2791,44669,945.96
7ยานยนต์สมัยใหม่47387,0221,286,442.09
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ906755,2884,354,680.89
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ62205174,205.60
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้36120359,0224,864,206.73