ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม41214,14367,997.75
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ2000.00
2ดิจิตอล1000.00
3การแปรรูปอาหาร6345831,113.75
4ขนส่งและการบิน335270.00
5ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ311050.00
6อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ21640.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้24132,98936,884.00