ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม29120085,87627,867,734.33
1ดิจิตอล2000.00
2การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ30194,220333,228.34
3การแปรรูปอาหาร17139,2694,213,202.53
4การแพทย์ครบวงจร11600.00
5ขนส่งและการบิน1341,5211,214,901.61
6ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ852,032304,987.21
7ยานยนต์สมัยใหม่323015,9937,827,206.11
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ241614,4041,808,232.06
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ411160.00
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้16011138,26112,165,976.47