ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม88363,9801,766,281447,987,015.99
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ37314231,9193,114,219.37
2การแปรรูปอาหาร470184100,64710,726,798.44
3การแพทย์ครบวงจร976411,8173,103,445.27
4ขนส่งและการบิน459248133,52129,854,843.26
5ดิจิตอล19210334,84310,235,572.16
6ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ919436268,16614,806,296.68
7ยานยนต์สมัยใหม่1545918,2773,172,257.50
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ2639622,0027,946,002.99
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1766018,17623,347,497.25
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้57332,5881,126,913341,680,083.07