ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม68425,511327,393.71
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ422440.00
2การแปรรูปอาหาร424550.00
3ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ40333,819318,233.71
4ไม่สามารถจัดกลุ่มได้1859939,160.00
5ดิจิตอล1000.00
6ยานยนต์สมัยใหม่1000.00