ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1388540,0855,273,715.49
1ดิจิตอล1000.00
2ขนส่งและการบิน1000.00
3เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ2000.00
4การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ8327812,000.00
5การแปรรูปอาหาร14102,843414,857.71
6การแพทย์ครบวงจร11310.00
7ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ871,74210,000.00
8ยานยนต์สมัยใหม่523,000997,906.74
9อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ211815,9892,376,666.97
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้774416,2021,462,284.07