ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1106221,102538,436.04
1ขนส่งและการบิน1000.00
2การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ7490917,000.00
3การแปรรูปอาหาร201512,462199,691.04
4ดิจิตอล2120524,000.00
5ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ713070.00
6อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ6450624,100.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้67376,713273,645.00