ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1235412,041929,496.10
1ยานยนต์สมัยใหม่1000.00
2ดิจิตอล3000.00
3อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
4การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ111290.00
5การแปรรูปอาหาร1372,743186,632.02
6ขนส่งและการบิน42990.00
7ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1151,12566,950.00
8ไม่สามารถจัดกลุ่มได้89397,945675,914.08