ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม29121,79584,875.05
1ดิจิตอล1000.00
2การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ11930.00
3การแปรรูปอาหาร322280.00
4ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ411400.00
5อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ111000.00
6เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ111450.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้1861,08984,875.05