ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม77288,5401,067,310.87
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ222042,523.36
2การแปรรูปอาหาร53360162,789.99
3ขนส่งและการบิน11207,795.61
4ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ621031,624.30
5ไม่สามารถจัดกลุ่มได้57207,853892,577.61
6อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
7ดิจิตอล5000.00