ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม56192,305641,522.13
1ยานยนต์สมัยใหม่1000.00
2ขนส่งและการบิน1000.00
3ดิจิตอล2000.00
4เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1000.00
5อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
6การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ211200.00
7การแปรรูปอาหาร1271,513364,820.00
8ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ11540.00
9ไม่สามารถจัดกลุ่มได้3510618276,702.13