ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม16401,026376,44699,563,169.17
1ดิจิตอล6000.00
2การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ1228134,2905,397,278.47
3การแปรรูปอาหาร754829,2563,869,965.03
4การแพทย์ครบวงจร1141320,114.47
5ขนส่งและการบิน1125119,7678,194,492.28
6ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1639926,3233,671,706.95
7ยานยนต์สมัยใหม่21818897,95839,176,629.92
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ625022,3807,615,774.51
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ741,8981,810,611.85
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้874504144,16129,806,595.69