ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม35969530,785.00
1ดิจิตอล2000.00
2อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
3การแปรรูปอาหาร311077,600.00
4ขนส่งและการบิน215011,000.00
5ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1130.00
6เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ21210.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้24551412,185.00