ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม17631,111471,156148,212,969.92
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ1329535,65313,042,840.41
2การแปรรูปอาหาร1117540,40713,979,787.47
3การแพทย์ครบวงจร983,5487,423,816.30
4ขนส่งและการบิน1096827,9645,974,410.70
5ดิจิตอล313638,304.21
6ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ713915,8503,198,275.53
7ยานยนต์สมัยใหม่16313089,94541,652,703.58
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ482927,0732,557,849.14
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1361,082624,400.00
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้1104660229,59859,720,582.58