ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม122469,026519,339.96
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ1000.00
2อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ2000.00
3ดิจิตอล2000.00
4การแปรรูปอาหาร931,0640.00
5ขนส่งและการบิน611520.00
6ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ6131225,975.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้96417,498493,364.96