ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1517210,6291,053,566.78
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ14111,92142,686.71
2การแปรรูปอาหาร1147027,689.00
3ขนส่งและการบิน21800.00
4ดิจิตอล51625,350.00
5ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1151,15226,285.06
6อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ311340.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้104496,578971,556.01
8ยานยนต์สมัยใหม่1000.00