ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม71346,7701,471,883.68
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ44326132,791.81
2การแปรรูปอาหาร15103,489875,624.24
3ขนส่งและการบิน517466,304.69
4ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ727119,250.00
5เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1113059,166.67
6ไม่สามารถจัดกลุ่มได้38162,680318,746.27
7ดิจิตอล1000.00