ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1025584202,79278,995,149.20
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ71467,9524,336,471.23
2การแปรรูปอาหาร956234,32217,875,696.01
3การแพทย์ครบวงจร1193,622377,668.34
4ขนส่งและการบิน46193,8981,492,855.59
5ดิจิตอล8170.00
6ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ59205,128228,642.14
7ยานยนต์สมัยใหม่473613,2427,964,109.74
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ593831,1165,127,450.06
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ8562628,712.63
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้621348102,87941,563,543.46