ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม66274,973783,167.51
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ1000.00
2อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
3ขนส่งและการบิน2000.00
4ดิจิตอล1000.00
5การแปรรูปอาหาร751,433600,736.31
6ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ7439364,923.29
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้47183,147117,507.91