ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม514283111,8369,924,905.86
1เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1000.00
2ดิจิตอล5000.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ32197,470736,016.12
4การแปรรูปอาหาร765927,0893,068,316.61
5การแพทย์ครบวงจร312,0629,043.12
6ขนส่งและการบิน27153,792128,190.97
7ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ45196,854825,824.04
8ยานยนต์สมัยใหม่252610,8131,701,676.33
9อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ261422,4981,164,162.05
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้27413031,2582,291,676.62