ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม56196,9371,228,671.99
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ437590.00
2การแปรรูปอาหาร853,506188,502.99
3การแพทย์ครบวงจร1121328,376.00
4ขนส่งและการบิน1151844,790.00
5ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ92465875,456.00
6ยานยนต์สมัยใหม่221920.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้2751,28491,547.00
8ดิจิตอล3000.00
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1000.00