ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1656610,5861,140,524.60
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ991,5062,654.21
2การแปรรูปอาหาร1781,677757,675.54
3ขนส่งและการบิน9469720,784.98
4ดิจิตอล41148682.23
5ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1971,38945,864.49
6ยานยนต์สมัยใหม่635530.00
7อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ625840.00
8เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ11350.00
9ไม่สามารถจัดกลุ่มได้94313,997312,863.15