ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม45255,2031,179,230.88
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ11724324,137.31
2การแปรรูปอาหาร15122,523708,959.37
3ขนส่งและการบิน532140.00
4ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ4139352,708.45
5ไม่สามารถจัดกลุ่มได้1781,34993,425.75
6เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1000.00
7ดิจิตอล2000.00