ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม43133,4721,542,962.52
1ดิจิตอล2000.00
2อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
3ขนส่งและการบิน2000.00
4การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ322850.00
5การแปรรูปอาหาร531,763793,995.53
6ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ51924,000.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้2571,332744,966.99