ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1424812,463821,370.46
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ841,0269,900.00
2การแปรรูปอาหาร1675,270346,154.84
3ขนส่งและการบิน21770214,770.00
4ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ16478562,102.80
5ยานยนต์สมัยใหม่31590.00
6อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ521900.00
7เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ11156130,409.50
8ไม่สามารถจัดกลุ่มได้67224,275258,033.32
9ดิจิตอล5000.00