ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม958588171,06025,736,062.41
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ1218823,9746,256,025.69
2การแปรรูปอาหาร15810764,3165,300,584.18
3การแพทย์ครบวงจร74933419,081.01
4ขนส่งและการบิน32151,362126,800.00
5ดิจิตอล22791,000.00
6ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1661,823289,125.57
7ยานยนต์สมัยใหม่29193,1511,095,177.45
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ14913,096260,937.26
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ4221697,201.00
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้57533662,11011,890,130.25