ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม141250.00
1ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ41250.00
2ขนส่งและการบิน1000.00
3ดิจิตอล2000.00
4อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
5การแปรรูปอาหาร1000.00
6ไม่สามารถจัดกลุ่มได้5000.00