ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม50171,811396,094.50
1อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ2000.00
2ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1000.00
3ดิจิตอล1000.00
4ยานยนต์สมัยใหม่1000.00
5การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ332533,962.00
6การแปรรูปอาหาร44411189,919.00
7ขนส่งและการบิน211050.00
8ไม่สามารถจัดกลุ่มได้3691,042202,213.50