ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม49161,937109,340.53
1ดิจิตอล1000.00
2ยานยนต์สมัยใหม่1000.00
3ขนส่งและการบิน3000.00
4การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ11500.00
5การแปรรูปอาหาร641,00265,841.36
6ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ5318217,035.34
7อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ211200.00
8ไม่สามารถจัดกลุ่มได้30758326,463.83